#Attribution1 { height:0px; visibility:hidden; display:none }

BUKU BELAJAR TAJWID DAN GHORIB METODE SISTEM LEVELRp. 15000

BUKU BELAJAR TAJWID DAN GHORIB METODE SISTEM LEVEL

Daftar isi


1.    level 22 :   Ghunnah musyaddadah ............................................   13
2.    level 23 :   Idzhar halqi ............................................................ 14
3.    level 24 :   Idghom bighunnah ...............................................  15
                        Idghom bilaa ghunnah .............................................    16
4.    level 25 :   Raja1...................................................................... 17
5.    level 26 :   Iqlab ...................................................................... 19
                        Idzhar wajib ........................................................... 20
6.    level 27 :   Ikhfa’ .................................................................... 21
7.    level 28 :   Ikhfa’ syafawi .....................................................  22
                        Idzhar syafawi ....................................................... 22
                        Idghom mitsli .......................................................  23
8.    level 29 :   Raja 2........................................................................  23
9.    level 30 :   Mad thobi’i ............................................................ 26
                        Mad badal ............................................................  27
                        Mad tamkin ............................................................ 27
10.  level 31 :   Mad wajib muttashil ...........................................    28
                        Mad jaiz munfashil ..............................................  28
                        Mad aridl lissukun ................................................. 29
11.  level 32 :   Mad lazim kilmi mutsaqqal ..............................     30
                        Mad lazim kilmi mukhoffaf ..............................     30
                        Mad iwadl ...........................................................   31
12.  level 33 :   Mad shilah qoshiiroh ............................................ 31
                        Mad shilah thowiilah .........................................     32
                        Mad layyin ..........................................................   32
13.  level 34 :   Mad lazim harfi mutsaqqol  .............................     33
                        Mad lazim harfi mukhoffaf  ............................     33
14.  level 35 :   Raja 3 ................................................................... 36
5
15.  level 36 :   Idzhar qomariyyah .................................................. 40
                         Idghom syamsiyyah ............................................... 40
                        Qolqolah sughro ................................................... 41
                        Qolqolah kubro ....................................................  41
16.  level 37 :   Ro’ tafkhim ........................................................... 42
                        Ro’ Tarqiq ............................................................. 44
                        Ro’ tafkhim atau tarqiq ........................................  45
                        Lam tafkhim .......................................................... 45
                        Lam tarqiq ..........................................................   46
17.  level 38 :   Idghom mutaqooribain .........................................  47
                        Idghom mutamaatsilain ............................................    48
                        Idghom mutajaanisain ..........................................  49
18.  level 38 :   Raja 4 ................................................................... 51
18.  level 40 :   Ghorib Ke-1 .........................................................  55
20.  level 41 :   Ghorib Ke-2 ........................................................   60
21.  level 42 :   Raja 5 ..................................................................... 70

Cara Order

ikuti petunjuk instagram.